EKOPORJEKT

Przyczyny dla Ekoprojektu

Straty transformatorów stanowią około 2,5% zużycia energii w UE.

Stosowanie bardziej energooszczędnych transformatorów powinno prowadzić do oszczędności energii szacowanych na 16,2 TWh rocznie, co stanowi połowę całkowitego rocznego zużycia energii elektrycznej w Danii (32 TWh).

Te oszczędności energii oznaczają redukcję emisji CO2 o 3,7 Mt rocznie.

To jest powód realizacji programu: 20 - 20 - 20

 • 20% redukcja emisji gazów cieplarnianych
 • 20% wyższa efektywność energetyczna
 • 20% całkowitej energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych

Zasady Ekoprojektu weszły na rynek jako ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 548/2014 z dnia 21.5.2014 r. wdrażające Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do transformatorów małej, średniej i dużej mocy.

1.10.2019 wydano nowe ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/1783 zmieniające pierwsze rozporządzenie (UE) nr 548/2014 wdrażające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE.

Główne rezultaty inicjatywy

 • Redukcja strat obciążeniowych i jałowych dla transformatorów do 3150 kVA i Um ≤ 36 kV
 • Zwiększona sprawność transformatorów
 • Znaczący wzrost ceny i wagi/wymiarów sprzętu
 • Redukcja całkowitych kosztów operacyjnych

Przeciętnie energia elektryczna przechodzi przez maksymalnie 5 transformatorów w drodze z elektrowni do klienta końcowego

Dekarbonizacja

Roczne oszczędności energii elektrycznej dla transformatorów mogą osiągnąć w 2040 r

energii elektrycznej zaoszczędzonej dzięki niższym stratom

emisje o 50 milionów ton

Oszczędności te są prawie równe obecnemu zużyciu w Republice Czeskiej.

Średnio, stosując transformator BEZ w wariancie Ekoporjekt 2, w 30-letnim okresie eksploatacji możemy zredukować CO2 jako ekwiwalent:

 • Średnio, stosując transformator BEZ w wariancie Ekoporjekt 2, w 30-letnim okresie eksploatacji możemy zredukować CO2 jako ekwiwalent:
 • 100 tysięcy litrów zużytej benzyny
 • 115 ton spalonego węgla
 • zużycie energii elektrycznej w 42 domach w ciągu roku

ROZWIĄZANIE BEZ EKOPROJEKT 2021

Nasze produkty są opracowywane i wytwarzane zgodnie z najnowszymi przepisami Ekoprojekt 2 i zapewniają naszym klientom:

 • Niższe zużycie energii
 • Zmniejszenie emisji CO2
 • Redukcję kosztów operacyjnych

Trójfazowe zanurzone w oleju i hermetycznie uszczelnione transformatory 50 - 3150 kVA, 7,2 - 24 kV, Ekoprojekt 2 (2021)

Z uzwojeniem CU
Z uzwojeniem CU
Z uzwojeniem Al.
Z uzwojeniem Al.

Transformatory suche żywiczne - typ aTSE 100 - 3150 kVA, Ekoprojekt 2 (2021), uzwojenie aluminiowe

Do 12 kV
Do 12 kV
Do 24 kV
Do 24 kV

Koszty operacyjne i oszczędność energii

Przykład porównania strat całkowitych dla transformatorów olejowych BEZ, moc znamionowa 1 000 kVA, do 24 kV

Uwaga: koszty eksploatacji przez 30 lat z uwzględnieniem kosztów energii elektrycznej 0,16 euro za 1kWh w pierwszym roku eksploatacji, z późniejszym oczekiwanym rocznym wzrostem o 0% rocznie i współczynnikiem obciążenia transformatora 0,7; 1kWh wynosi 0,513 kg CO2