Polityka prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 („RODO”), BEZ Transformers („Spółka” lub „Właściciel”) przekazuje następujące informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu informowania użytkowników („Użytkownik” lub „Użytkownicy” ) serwisu bez.sk („Serwis”) o jego polityce dotyczącej ochrony danych osobowych oraz sposobu gromadzenia i zarządzania danymi osobowymi Użytkowników podczas nawigacji w Serwisie oraz korzystania z jego usług.

Tożsamość i dane kontaktowe Właściciela Procesu

Właścicielem Procesu jest BEZ Transformers, z siedzibą Rybničná 40, 835 54 Bratysława.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail bez.or@bez.sk.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Cele prawnie niezbędne do świadczenia usług – przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku umownego lub prawnego, któremu podlega Właściciel Procesu, aby zrealizować określone żądanie zainteresowanej strony

Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane, bez konieczności jego zgody, w przypadkach, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a także regulaminów, kodeksów lub procedur zatwierdzonych przez Władze i inne właściwe Instytucje.

Dane osobowe Użytkownika będą również przetwarzane w celach dotyczących i/lub związanych ze świadczeniem usług przez Spółkę w ramach przeglądania Serwisu, takich jak:

 • świadczenie usług żądanych przez Użytkownika podczas przeglądania Serwisu, w tym gromadzenie, przechowywanie i opracowywanie danych w celu ustalenia sukcesywnego zarządzania operacyjnego i technicznego. W szczególności subskrypcja usług Newsletter i Mail Alert, w których ramach wypełniane są formularze w Serwisie, które wymagają pozyskania danych kontaktowych użytkownika w celu dystrybucji żądanej usługi;
 • zarządzanie relacjami z organami zewnętrznymi i organami publicznymi w celach związanych z konkretnymi żądaniami, wypełnieniem obowiązków prawnych lub określonych procedur.

Dane te, których podanie jest niezbędne do operacyjnej realizacji serwisu, będą również przetwarzane za pomocą narzędzi elektronicznych, rejestrowane w specjalnych bazach i wykorzystywane ściśle i wyłącznie w kontekście przeglądania Serwisu.

Ponieważ dostarczenie danych osobowych Użytkownika w wyżej wymienionych celach jest niezbędne do utrzymania i świadczenia wszystkich usług związanych z nawigacją w Serwisie, niedostarczenie uniemożliwi świadczenie określonych usług.

Cele handlowe i marketingowe - zgoda.

Dane osobowe Użytkownika mogą być również przetwarzane, za jego zgodą, w następujących dodatkowych celach funkcjonalnych dla działalności Właściciela lub osoby trzeciej:

 • badania rynku, analizy ekonomiczne i statystyczne;
 • marketing usług Właściciela i/lub osoby trzeciej, przesyłanie materiałów w celach reklamowych/informacyjnych/promocyjnych oraz udział w inicjatywach i ofertach mających na celu nagradzanie Klientów Właściciela;
 • badania satysfakcji klientów z jakości świadczonych usług.

Czynności te mogą dotyczyć produktów i usług Właściciela, jak również spółek kontrolowanych przez BEZ Transformers lub ich partnerów biznesowych, a także mogą być wykonywane za pośrednictwem automatycznego systemu połączeń, bez ingerencji operatora, w tym poczty elektronicznej i SMS wiadomości (Short Message Service).

Zgoda na przetwarzanie danych i komunikację w niżej wymienionych tematach w wyżej wymienionych celach jest opcjonalna i może zostać odwołana w dowolnym momencie za pośrednictwem sekcji Kontakty

Obrona prawa w sądzie.

Ponadto dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w razie potrzeby w celu ustalenia, wykonania lub obrony prawa przed sądem Właściciela lub innych spółek wchodzących w zakres kontroli BEZ Transformers

Uzasadniony prawnie interes Właściciela.

Właściciel może przetwarzać, bez zgody Użytkownika, zebrane dane osobowe w następujących przypadkach:

 • w przypadku nadzwyczajnych czynności łączenia, przeniesienia lub przeniesienia jednostki organizacyjnej, w celu umożliwienia wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia należytej staranności i czynności przygotowawczych związanych z przeniesieniem. Rozumie się, że dane niezbędne wyłącznie do wyżej wymienionych celów będą przetwarzane w możliwie najbardziej zagregowanej/anonimowej formie.
 • anonimowa i zagregowana analiza korzystania z wykorzystywanych usług, w celu identyfikacji nawyków i skłonności Użytkowników, doskonalenia świadczonych usług i zaspokajania określonych potrzeb Użytkowników lub podejmowania inicjatyw związanych z poprawą świadczonych usług;
 • Analiza pozycjonowania marki i reputacji marki BEZ Transformers w sieci (web listening). Obejmuje to w szczególności identyfikację i ocenę tego, co mówi się o BEZ Transformers i jej działaniach/klientach na publicznie dostępnych stronach internetowych, aby zrozumieć sentymenty, intencje, nastroje i trendy rynkowe oraz potrzeby interesariuszy BEZ Transformers, a tym samym poprawić usługi oferowane przez Spółkę. Powyższe odbywa się poprzez wyszukiwanie słów kluczowych, bez identyfikowania Użytkowników.

Odbiorcy danych osobowych

Dla realizacji celów wskazanych w ust. 3 Właściciel może przekazywać dane osobowe Użytkownika podmiotom trzecim, takie jak np. dotyczące następujących tematów lub kategorii tematów:

 • siły policyjne, siły zbrojne i inne organy administracji publicznej, w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z prawa, rozporządzeń lub ustawodawstwa wspólnotowego. W takich przypadkach, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, obowiązek uzyskania uprzedniej zgody osoby na taką komunikację jest wyłączony;
 • spółki, organy lub stowarzyszenia lub spółki macierzyste, spółki zależne lub stowarzyszone zgodnie z art. 2359 włoskiego kodeksu cywilnego lub między nimi a spółkami podlegającymi wspólnej kontroli, a także konsorcja, sieci spółek i ugrupowania oraz tymczasowe związki spółek i podmiotom z nimi powiązanym, ograniczonym do komunikacji dokonywanej w celach administracyjnych i/lub księgowych;
 • dostawcy usług IT.

Właściciel gwarantuje najwyższą staranność, aby przekazywanie danych osobowych Użytkownika ww. odbiorcom dotyczyło wyłącznie danych niezbędnych do realizacji określonych celów, do których są przeznaczone.

Dane osobowe Użytkownika przechowywane są w bazach Właściciela i będą przetwarzane wyłącznie przez upoważniony personel. Ten ostatni otrzyma szczegółowe instrukcje dotyczące metod i celów przetwarzania. Ponadto dane te nie będą udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków wskazanych powyżej i w każdym przypadku w granicach tam wskazanych.

Na koniec przypominamy, że dane osobowe Użytkownika nie będą rozpowszechniane, z wyjątkiem przypadków opisanych powyżej i/lub wymaganych przez prawo.

Przekazywanie danych osobowych poza UE

W niektórych celach określonych w ust. 3 dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane poza UE, w tym poprzez włączenie do wspólnych baz danych i zarządzanych przez osoby trzecie należące lub nienależące do zakresu kontroli BEZ Transformers. Zarządzanie bazą danych i przetwarzanie takich danych jest związane z celami, dla których zostały zebrane i odbywa się w pełnej zgodności z normami prywatności i bezpieczeństwa określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych.

Ilekroć dane osobowe Użytkownika mają być przekazywane za granicę poza terytorium UE, Właściciel podejmie wszelkie odpowiednie środki umowne niezbędne do zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych zgodnie z tym, który określono w niniejszym dokumencie informacyjnym dotyczącym przetwarzania danych osobowych, w tym m.in. Standardowe Klauzule Umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską

Okres przechowywania danych

Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż niezbędny do celów, dla których zostały zebrane lub następnie przetwarzane zgodnie z przepisami obowiązków prawnych.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Jako osobie, której dane dotyczą, Użytkownikowi przysługują następujące prawa do danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Właściciela w celach wskazanych w ust. 3: (i) prawo dostępu, w szczególności żądania w dowolnym momencie potwierdzenia istnienia dane osobowe Użytkownika w archiwach Spółki oraz podanie tych informacji w jasny i zrozumiały sposób, a także prawo do poznania pochodzenia, logiki i celu przetwarzania z wyraźnym i konkretnym wskazaniem osób upoważnionych i odpowiedzialnych za przetwarzanie oraz osób trzecich, którym mogą zostać ujawnione dane osobowe Użytkownika; (ii) prawo do uzyskania, aktualizacji i sprostowania danych (z wyjątkiem danych do oceny), usunięcia danych zbędnych lub przekształcenia w nierozpoznawalną formę, a także utrudniania przetwarzania i ostatecznego anulowania w przypadku przetwarzania niezgodnego z prawem; oraz (iii) jeżeli te warunki wstępne nie są spełnione, ograniczenie przetwarzania i możliwość przenoszenia danych. Ustawa uznaje również prawo osób, których dane dotyczą, do wniesienia skargi do Gwaranta ochrony danych osobowych, w przypadku stwierdzenia przez Użytkownika naruszenia jego praw zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Polityka Cookie

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • dostosowania zawartości stron Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacja korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia poprawę ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5. W Serwisie stosowane są dwa podstawowe rodzaje plików cookies: sesyjne oraz trwałe. Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookies stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 • „Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w Serwisie;
 • „Wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o korzystaniu ze stron serwisu;
 • „Funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu Użytkownika, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „Reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom zawartości reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator serwisu informuje, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w sekcji „Pomoc” w menu popularnych przeglądarek internetowych.