Skúšky

Produktové portfólio BEZ TRANSFORÁTORY a.s. je systémovo testované v súlade STN EN 60076 v nezávislom a akreditovanom laboratóriu určenom pre certifikáciu výrobkov. Všetky výrobky spĺňajú najnovšie technické požiadavky aplikácií a inštalácií.

Vysoká úroveň kvality je zabezpečená zásluhou kusových skúšok, ktorými je podrobený každý jednotlivý transformátor v danom rozsahu:

 • meranie izolačného odporu vinutia
 • meranie prevodu napätia naprázdno a kontrola natočenia fáz
 • meranie ohmického odporu vinutia
 • skúška priloženým napätím z cudzieho zdroja
 • skúška indukovaným napätím
 • meranie strát a prúdu naprázdno
 • meranie strát a napätia (impedancie) nakrátko
 • meranie čiastkových výbojov (epoxidové transformátory)

Ďalšie kontrolné operácie, vykonávané v súvislosti s kusovými skúškami sú:

 • meranie prierazného napätia tekutého dielektrika,
 • kontrola kompletnosti a neporušenosti výrobku,
 • kontrola zapojenia elektrických obvodov príslušenstva.

Kusové skúšky sú vykonané v súlade STN EN 60076-1, STN EN 60076-3, STN EN IEC 60076-11. Požiadavky zákazníka na rôzne iné skúšobné postupy a podmienky vyžadujú individuálny prístup a diskusiu s vývojovým tímom a skúšobným laboratóriom. Všetky meracie prístroje disponujú metrologickou nadväznosťou a sú periodicky kalibrované. Výsledok skúšky je vydaný formou skúšobného protokolu, ktorý je zákazníkovi dostupný pred expedíciou transformátora z našej továrne.

Typová skúška slúži na preukázanie, že transformátory vyhovujú predpísaným požiadavkám, ktoré nepatria do kategórie kusových skúšok. Prototypový transformátor sa pokladá za predstaviteľa iných transformátorov ak je vyrobený podľa rovnakých výkresov použitím rovnakých technológií a materiálov v tej istej továrni. Typovú skúšku vykonávame na overenie a preukázanie vysokej kvality návrhu transformátora a potvrdenie jeho technickej výkonnosti podľa technických noriem STN EN 60076-2, STN EN 60076-3, STN EN 60076-10, STN EN IEC 60076-11.

 • otepľovacia skúška,
 • stanovenie hladiny hluku,
 • skúška atmosférickým impulzom,
 • meranie strát a prúdu naprázdno pri 90% a 110% menovitého napätia.

Zvláštna skúška je iná ako typová alebo kusová skúška dohodnutá medzi výrobcom a zákazníkom. Táto kategória zahŕňa napr.:

 • zvláštna skúška elektrickej pevnosti STN EN 60076-3,
 • meranie najteplejšieho miesta vinutia (hot-spot) STN EN 60076-2, STN EN IEC 60076-11,
 • meranie stratového činiteľa (tan δ) a kapacitných odporov izolačného systému,
 • meranie plynov rozpustených v tekutom dielektriku,
 • skúška skratovej odolnosti STN EN 60076-5.

Všetky dané hore uvedené vykonané skúšky a merania zabezpečujú tú najvyššiu kvalitu a spoľahlivosť transformátora pracujúceho v ľubovoľnej prevádzke. Kontrolné postupy spojené s dlhoročnými skúsenosťami sú implementované v každom procese výroby a skúšania transformátora.